Faqja Kryesore
Rreth AJLS
Numri i Tanishëm
Arkiva
2007 (Volumi 1)
2008 (Volumi 2, nr. 1)
2008 (Volumi 2, nr. 2)
2009 (Volumi 3, nr. 1)
2009 (Volumi 3, nr. 2)
2011 (Volumi 4, nr. 1)
2011 (Volumi 4, nr. 2)
2013 (Volumi 5)
2015 (Volumi 8)
Dërgimi i Punimeve
Kontakti


Arkiva 2008 (Volumi 2, nr. 1)

Konferenca e Seksionit të Drejtësisë të Institutit Alb-Shkenca u mbajt në Tiranë në ambientet e Hotel Tirana International me datë 1 dhe 2 shtator 2008 në kuadër të Takimit të Tretë Vjetor të Institutit. Në këtë konferencë u paraqitën një numër i madh punimesh nga autorë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Punimet u prezantuan në kuadrin e tre paneleve.

Paneli i parë, në temën 'Reforma dhe çështje të tjera lidhur me sistemin gjyqësor në Kosovë dhe Shqipëri' u mbajt me datë 1 shtator. Dy panelet e tjera, përkatësisht ai titulluar 'Ndikimi i profesioneve të lira në mirëfunksionimin e shtetit ligjor', si dhe 'Disa aspekte të reformave të nevojshme në fusha të veçanta të drejtësisë' u mbajtën me datë 2 shtator.

Konferenca u zhvillua normalisht dhe prezantimet u shoqëruan me diskutime e pyetje të shumta nga të gjithë pjesëmarrësit. Disa nga konkluzionet e rekomandimet e takimit në lidhje me çështjet e trajtuara ju përcollën autoriteteve shtetërore shqiptare për konsiderim.

"Relativizmi" i Lirisë së Profesioneve të Lira në Funksion të një Shërbimi "Absolutisht" në të Mirë të Qytetarëve dhe në Përputhje me Ligjin. Noteria
Prof. Asoc. Dr. Mariana TUTULANI-SEMINI

Abstrakt Abstrakt         Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

"Relativizmi" i Lirisë së Profesioneve të Lira në Funksion në një Shërbimi "Absolutisht" në të mirë të Qytetarëve dhe në Përputhje me Ligjin: Zgjidhjet Alternative të Mosmarrëveshjeve: Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhi
Prof. Asoc. Dr. Arta MANDRO

Abstrakt  Abstrakt          Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Instituti i Avokatit- Roli i Tij për një Proces Gjyqësor të Drejtë dhe të Paanshëm
Dr. Juliana LATIFI

Abstrakt Abstrakt         Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Gjykatat e Kosovës - Çfarë Ndryshimesh Urgjente Kërkohen?
Arbëresha RAÇA - SHALA

Abstrakt   Abstrakt          Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Adoptimi-Mbrojtje Juridike për Fëmijët pa Prindër dhe pa Përkujdesje Prindërore Sipas Legjislacionit të RM-së
Arta SELMANI

Abstrakt Abstrakt         Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

[ back ]